Enviromentální systém

Kvalita a životní prostředí

Zajištění a kontrola kvality je nejdůležitějším cílem PGI MORAVA. K dosažení zvyšujících se požadavků na kvalitu výrobků byl zaveden systém kvality odpovídající požadavkům normy ISO 9001. Všichni zaměstnanci jsou odpovědni za dodržování systému kvality, dle stanovené Politiky jakosti a životního prostředí, Příručky jakosti, organizačních směrnic a technických postupů. Díky širokému sortimentu výrobků v různých oblastech bylo nutností stanovit jasnou politiku jakosti a životního prostředí.

Sledování a trvalé zlepšování environmentálního profilu se řadí mezi hlavní cíle společnosti. Pro zajištění těchto požadavků byl zaveden a certifikován systém environmentálního managementu podle normy ISO 14001. Všechny výrobní a obslužné činnosti jsou v časovém předstihu podrobeny analýze environmentálních aspektů a dopadů, čímž je soustavně zajišťován ohled na životní prostředí.